Caspian Tern

Hydroprogne caspia

Back to Categories

Michigan August

Michigan August

Michigan August

Michigan July

Michigan July

Michigan July

Michigan July

Michigan July

Michigan July

with Ring-billed Gulls I, Michigan August

with Ring-billed Gulls II, Michigan August

with Ring-billed Gulls III, Michigan August

In Flight, Michigan July

Coming out of a Dive, Michigan July