Agrellite

Back to Categories

Agrellite NaCa2Si4O10F, Kipawa, Abitibi-Tesiscamingue, Quebec, Canada, Ex Phil Martin

Agrellite NaCa2Si4O10F, Under Shortwave UV Light, Kipawa, Abitibi-Tesiscamingue, Quebec, Canada, Ex Phil Martin

Agrellite NaCa2Si4O10F, Kipawa, Abitibi-Tesiscamingue, Quebec, Canada, Ex Phil Martin

Agrellite NaCa2Si4O10F, Under Shortwave UV Light, Kipawa, Abitibi-Tesiscamingue, Quebec, Canada, Ex Phil Martin

Back to Top