Arsendescloizite

Back to Categories

Arsendescloizite PbZn(AsO4)(OH) I, dark green, with Mimetite, Ojuela Mine, Mapimi, Durango. Mexico

Arsendescloizite PbZn(AsO4)(OH) II, dark green, with Mimetite, Ojuela Mine, Mapimi, Durango. Mexico