Balsam Fir

Abies balsamea

Back to Categories

Balsam Fir     Abies balsamea,    Needle Shadows on White Birch, Alger Co., Michigan September

Balsam Fir     Abies balsamea,    Bark Detail, Michigan June

Balsam Fir     Abies balsamea,    Bark Detail, Michigan June

Back to Categories