Obsidian

Back to Categories

Snowflake Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, Millard Co., Utah

Snowflake Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, Millard Co., Utah

Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, in Rhyolite

Snowflake Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, Millard Co., Utah

Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, with Cristobalite, Inyo Co., California

Snowflake Obsidian SiO2, plus MgO, Fe3O4, Location Unknown