Scorodite

Back to Categories

Scorodite FeAsO4 2H2O, blue crystals with Pyrite, Baishiding Mo Deposit, Zhongshan Co., Hezhou PRefecture, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

Back to Top